ITA ทางออกประเทศไทยสู่การยกระดับ CPI

ITA ทางออกประเทศไทยสู่การยกระดับ CPI การสัมมนาสาธารณะหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม การทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 11

 7 สิงหาคม 2563 / ห้องประชุมสำนักงานป.ป.ช.

Message us